Khóa học phổ biến

Khóa 1: Cơ bản về Sáng kiến xã hội và Doanh nghiệp xã hội

(0 đánh giá)
24
students
0
Miễn phí
Miễn phí

Khóa 2: Xác định vấn đề xã hội và tìm ý tưởng

(0 đánh giá)
6
students
0
Miễn phí
Miễn phí

Khóa 4 – Phân tích Thị trường và Đối thủ cạnh tranh

(0 đánh giá)
6
students
0
Miễn phí
Miễn phí

Khóa 3 : Thấu hiểu khách hàng và người hưởng lợi

(0 đánh giá)
6
students
0
Miễn phí
Miễn phí

Khóa 9: Thành lập Doanh nghiệp Xã hội

(0 đánh giá)
5
students
0
Miễn phí
Miễn phí

Khóa 5: Phát triển sản phẩm sử dụng tư duy thiết kế

(0 đánh giá)
4
students
0
Miễn phí
Miễn phí

Khóa 7: Đánh giá tác động xã hội – Hiểu và thực hành

(0 đánh giá)
4
students
0
Miễn phí
Miễn phí

Khóa 10: Vận hành Doanh nghiệp Xã hội

(0 đánh giá)
4
students
0
Miễn phí
Miễn phí